FJP advocaten

Welkom bij FJP Advocaten

FJP Advocaten sinds 1996. FJP Advocaten is in 1996 in Amsterdam opgericht. Eerst gevestigd aan het Valeriusplein en nu aan de Beethovenstraat, verlenen wij rechtsbijstand aan onze cliënten, in of buiten rechte.

Betrokken, persoonlijk en doelgericht. Wij hechten aan goed persoonlijk contact met onze cliënten en een doelgerichte benadering van juridische kwesties. Goede communicatie tussen u en onze advocaten – met zo min mogelijk potjeslatijn – is essentieel om uw rechtspositie en de realiseerbare resultaten van de zaak snel duidelijk te krijgen. Daar gaan wij dan doelgericht op af, nadat over de te verwachten kosten gezamenlijk een inschatting is gemaakt.

Italiaanse Afdeling. In Amsterdam beschikken wij over een Italiaanse afdeling. Wij staan Nederlanders bij die juridische hulp nodig hebben op het gebied van Italiaans recht. Of Italianen die over Nederlands recht geadviseerd willen worden. Er bestaan nogal wat verschillen tussen de beide rechtsstelsels en indien men niet wordt gewezen op die verschillen, kan dat tot onaangename verrassingen voor de contracterende partijen leiden.

Oriënterend gesprek. Voor een oriënterend gesprek bent u altijd van harte welkom. Bel voor een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten mr. R. de Falco of mr. F.M.N. Janssen.

Onze rechtsgebieden

Na meer dan twintig jaar werkzaam te zijn in de advocatenpraktijk weten wij waar onze speerpunten liggen, namelijk bij het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, familierecht, arbeidsrecht en strafrecht. Daarnaast hebben wij een drukke incassopraktijk.

Arbeidsrecht

Wij assisteren, adviseren en begeleiden u bij alle problemen met of op uw werk. Of het nu gaat om de arbeidsovereenkomst zelf, de relatie met de werkgever of collega’s, de arbeidsomstandigheden of wijzigingen daarin, ziekte door het werk, re-integratie, beëindiging van het dienstverband. Als het nodig is procederen wij voor u, bij de rechtbank of bij het UWV. Maar alleen als het nodig is.

Familierecht

Wij hebben een uitgebreide familie- en erfrechtelijke praktijk en verlenen rechtsbijstand op onder meer de volgende gebieden:

echtscheidingen
kinder- en partneralimentatie
omgangsregelingen
verdeling van (huwelijks)gemeenschappen
afstamming
geregistreerd partnerschap
teruggeleiding van ontvoerde minderjarigen
successierecht

Wij hebben veel ervaring met grensoverschrijdend familierecht. De keuze voor het toepasselijke recht kan zowel inhoudelijk als wat de procesvoering betreft grote gevolgen hebben. Soms is het verstandig om de gevolgen van een echtscheiding naar Nederlands recht te regelen en soms, waar mogelijk, is een ander recht een betere keuze. Welke keuze u ook maakt, wij kunnen familierechtelijke procedures voor u voeren of buitengerechtelijke regelingen voor u treffen. Onze Italiaanse afdeling kan u bovendien ook in procedures in Italië bijstaan.

Incasso, verhaal en insolventies

Onbetaald gelaten rekeningen kunnen uw bedrijfsvoering behoorlijk aantasten. Als uw wederpartij zijn schuld aan u niet betaalt en uw betalingsverzoek wordt niet beantwoord, wat dan? Dan dient er in veel gevallen te worden geprocedeerd om die betaling af te dwingen. Vooraf behoort dan te worden onderzocht of uw wederpartij (nog) verhaal biedt en of er mogelijkheden zijn om beslag te leggen of een faillissement aan te vragen. Vervolgens kan de rechter worden verzocht uw vordering toe te wijzen. Maar dan bent u er nog niet: het vonnis moet ook nog ten uitvoer worden gelegd. Op al deze tussenstations naar de uiteindelijke betaling van uw rekening kunnen wij u bijstaan, in en buiten rechte, zowel in Nederland als, via onze Italiaanse afdeling, in Italië.

Ondernemingsrecht

Hebt u altijd al een eigen onderneming willen starten? Dat kunt u bij ons terecht. Wij zijn gespecialiseerd in deze zaken en helpen u graag bij het oprichten van een eigen bedrijf, of dat nu een eenmanszaak, B.V., N.V., vereniging of een stichting is. Ook kunnen wij u assisteren bij een bedrijfsovername, statutenwijziging of aandelenoverdracht.

Het ondernemingsrecht is vaak grensoverschrijdend. Van oudsher staat onze Italiaanse afdeling onze cliënten niet alleen in Nederland bij, maar ook in Italië. Wij kennen de Nederlands-Italiaanse markt uitstekend en weten welke problemen u er als ondernemer kunt tegenkomen.

Overeenkomstenrecht

Iedereen krijgt wel eens te maken met het overeenkomstenrecht (ofwel contractenrecht of verbintenissenrecht). U maakt immers afspraken met personeel, leveranciers, klanten en derden. Het is raadzaam om die afspraken in een overeenkomst of contract vast te leggen.

Partijen zijn in principe vrij om overeen te komen wat zij willen, maar niet alles is toegestaan: wij krijgen helaas regelmatig onjuiste, niet rechtsgeldige of onduidelijke overeenkomsten onder ogen. Die kunnen problemen opleveren als zij door een rechter moeten worden getoetst. Problemen die voorkomen hadden kunnen worden. Graag helpen wij u bij het opstellen van een goede overeenkomst, om problemen later te voorkomen. Hebt u al een overeenkomst getekend en wordt die niet (of niet volledig) nagekomen, of rijst er een geschil over de uitleg van die overeenkomst, dan staan wij u natuurlijk ook graag bij.

Wij bieden rechtsbijstand bij overeenkomsten op onder meer de volgende terreinen:

agentuur- en distributie
arbeid
franchise
huur
vennootschap onder firma
samenwerking
licentie
opdracht

Bij internationale overeenkomsten kunnen wij u adviseren over het toepasselijke recht en de gevolgen die een rechtskeuze kan hebben. Waar mogelijk kan vervolgens een keuze voor dat rechtsstelsel gemaakt worden dat het beste aan uw behoeften beantwoordt.

Indien Italiaans recht van toepassing is of kan zijn, kan onze Italiaanse afdeling u daarover adviseren en de bepalingen daarvan uitleggen.

Mediation

FJP Advocaten biedt mediationdiensten in familie-, handels-, arbeids- en erfrechtelijke geschillen. Met name waar de geschillen een internationaal karakter hebben kan de ervaring van FJP Advocaten in verschillende culturen door partijen benut worden om tot een bevrijdende oplossing te komen.

Strafrecht

Ons kantoor heeft een specialisatie in strafzaken, groot of klein. Wij staan verdachten of andere betrokkenen bij in elke fase van het strafproces, van bijstand voor het eerste politieverhoor tot na de zitting bij de strafrechter. U kunt onze assistentie inroepen in de volgende gevallen:

dagvaarding voor de politierechter
dagvaarding voor de meervoudige strafkamer
jeugdstrafrecht
beschikkingen van het openbaar ministerie
economisch en fiscaal strafrecht (voordeelontneming)
hoger beroep bij het gerechtshof
klachtprocedure over inbeslagneming
TBS
verkeersrecht (rijden onder invloed van alcohol of drugs)
slachtoffer in een strafzaak

internationaal strafrecht (overlevering, uitlevering)

Vastgoedrecht

Ons kantoor houdt zich tevens bezig met alle juridische aspecten van onroerend goed, daaronder begrepen projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur van huizen en appartementen en bedrijfsmatig vastgoed en het bouwrecht. Onze rechtsbijstand ziet onder meer op:

het opmaken of controleren van (ver)huur- of koopovereenkomsten
procederen in geschillen over huurrecht (o.a. betalingsverzuim, gebreken, staat van oplevering, huurprijsaanpassingen bedrijfsmatig vastgoed)
aan- of verkoop van vastgoed
aanspraak op bouwkundige garanties
geschillen of vragen over (particuliere) erfpacht
bouwgeschillen met de aannemer of wat te doen bij schade veroorzaakt door de verbouwing van de buurman

Wij assisteren ook cliënten die een woning en/of grond wensen aan te kopen of te verkopen in Italië. De weg naar het (Italiaanse) huis, bedrijfspand of stukje grond is bezaaid met obstakels. Wij begeleiden u, vanaf de eerste bezichtiging tot de handtekening bij de notaris. Wij kunnen onder meer:

adviseren nog voordat de onroerende zaak is gevonden
het contact onderhouden tussen de cliënt, de makelaar, de notaris en eventuele andere derden, in welke fase van de (ver)koop ook
conceptovereenkomsten voor de (ver)kooponderhandelingen opstellen
verifiëren welke documenten benodigd zijn en welke formaliteiten moeten worden afgewikkeld
assisteren ook nadat de (ver)koop rond is, bijvoorbeeld als er moet worden verbouwd

In alle stadia van de (ver)koop wordt de cliënt geïnformeerd over de toepasselijke Nederlandse en Italiaanse wetgeving, de in acht te nemen formaliteiten en aspecten die bijzondere aandacht behoeven.Via FJP Advocaten kunt u fiscaal, financieel en technisch advies inwinnen, welke betrekking heeft op de (ver)koop van een onroerende zaak in Italië: het kantoor heeft immers uitstekende contacten met specialisten op voornoemde gebieden.

Onze partners

FJP Advocaten is een samenwerkingsverband van de maatschap van mr. R. de Falco en mr. F.M.N. Janssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34317765, BTW-nummer: 812520063B01.

FJP advocaten
Avv. Roberto de Falco (1965) heeft na zijn rechtenstudie in Italië de titel van Avvocato verkregen. Hij is sinds 1992 in Nederland werkzaam en mag zich sinds 2002 ook advocaat noemen. Avv. de Falco houdt zich vooral bezig met Italiaans en internationaal (privaat)recht, handelsrecht, contractenrecht, successierecht en familierecht. Hij assisteert tevens Nederlandse en buitenlandse cliënten bij de aan- en verkoop van onroerende zaken in Italië. Avv. de Falco is als mediator gespecialiseerd in interculturele mediation. Sinds 2015 is hij honorair consul voor Italië.

ROBERTO DE FALCO

FJP advocaten
Mr. Frederik M.N. Janssen (1962) heeft na zijn rechtenstudie enkele jaren in Italië gewerkt op een advocatenkantoor en op de juridische afdeling van de Italiaans-Nederlandse Kamer van Koophandel in Milaan. Na zijn terugkeer in Nederland is mr. Janssen begonnen als advocaat in Dordrecht. In 1996 heeft hij zijn advocatenpraktijk voortgezet in Amsterdam. De dienstverlening van mr. Janssen richt zich vooral op kwesties die het arbeidsrecht, consumentenrecht, familierecht en strafrecht betreffen. Verder verleent mr. Janssen rechtsbijstand aan cliënten in de muziekindustrie. Sinds 2016 is mr. Janssen tevens werkzaam voor enkele grote rechtsbijstandsverzekeraars.

FREDERIK M.N. JANSSEN

KOMT U ER NIET UIT?

Bel ons: 020 671 33 32

Wij komen graag met u in contact

CONTACTFORMULIER

  Voer deze code in: captcha

  ADRES & OPENINGSTIJDEN

  Beethovenstraat 85-hs
  1077 HR Amsterdam
  tel: +31 (0)20 671 33 32
  fax: +31 (0)20 671 33 82
  e-mail: info@fjplaw.nl

  Maandag t/m vrijdag: van 09:00 tot 18:00 uur

  KENMERKEN

  • snel en doelgericht
  • persoonlijke aanpak
  • duidelijke communicatie
  • op het kantoor wordt Italiaans, Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Duits gesproken  

  ROUTE